logouni

PRZEDSZKOLAKI

W związku z projektem pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”  realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR

  w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach realizowane są następujące zajęcia:

  • logopedyczne
  • opieka psychologiczno – pedagogiczna
  • rytmika
  • gimnastyka korekcyjna
  • pływanie
  • zajęcia przyrodniczo - doświadczalne

 

Fizyka dla smyka >>OPIS   >>GALERIA

Fizyka dla smyka - tajemnice powietrza  >>GALERIA

Wycieczka do Brennej - zwiedzanie Chlebowej Chaty >>OPIS     >>GALERIA

Zajęcia logopedyczne >> GALERIA

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach, każda grupa liczy 4 dzieci.

Głównym celem prowadzenia zajęć jest poprawa możliwości komunikowania się z otoczeniem poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie poprawnej wymowy, usprawnienie ogólnorozwojowe.

 Zajęcia z  gimnastyki  korekcyjnej >> GALERIA

 Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, każda grupa liczy 15 dzieci

Głównym celem zajęć jest zapobieganie pogłębieniu wad postawy, kształtowanie odruchu i utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.

Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne >> GALERIA

 Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, po 4 osoby każda.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  dziecka oraz stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 Zajęcia pływania >> GALERIA

Zajęcia prowadzone są na basenie w Suchej Beskidzkiej w dwóch grupach, każda grupa liczy 15 dzieci.

 Głównym celem jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w formie zabaw przy pomocy kolorowych zabawek, które mają „zarażać pływaniem” najmłodszych adeptów wodnych.

 Zajęcia z rytmiki >> GALERIA

 Zajęcia z rytmiki prowadzone są w dwóch  grupach po 15 dzieci każda.

Głównym celem zajęć jest wyrobienie u dzieci koordynacji  słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa.

 Zajęcia przyrodnicze >> GALERIA

Zajęcia odbywają się w formie 4 wyjazdów do Ogrodu Botanicznego w Krakowie dla wszystkich dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 Celem szczególnym zajęć jest kształtowanie postawy proekologicznej uczniów, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań przyrodniczych oraz podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

 

Plan Lekcji - Oddziały Przedszkolne: pobierz

Zabawa Andrzejkowa: galeria

Wizyta Św. Mikołaja: galeria

Dzień Pluszowego Misia: galeria

Zabawa choinkowa: galeria

Dzień Babci i Dziadka galeria