W ramach Projektu unijnego

pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR

w dniach 19-30.03.2018 roku trwa dodatkowa rekrutacja dzieci z oddziałów przedszkolnych na inne zajęcia dodatkowe.

 * Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

*Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

Zajęcia dodatkowe w szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zebrzydowicach

  • Zajęcia „Fascynujący Świat Pszczół”
  • Zajęcia Fizyka dla Smyka
  • Wycieczka przedszkolaków

*Dokumenty do rekrutacji dostępne są  w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

*Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  (Regulamin rekrutacji)