Przejdź do treści
szkola
konopnicka
dzieci
Przejdź do stopki

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY "Najlepszy dzień w życiu"

Treść

REGULAMIN

1. Cele Konkursu:
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców
- kształtowanie umiejętności dostrzegania i doceniania w życiu codziennym pozytywnych emocji
- zachęcanie dzieci i młodzieży do tworzenia i prezentowania własnej twórczości

2. Treść zadań:
Zadanie 1: Komiks profilaktyczny „ Najlepszy dzień w życiu”
Zadanie 2: Opowiadanie profilaktyczne „ Najlepszy dzień w życiu”

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4 – 6 i klasy 7 – 8
- prace konkursowe muszą być pracami własnymi I samodzielnymi
- praca pisemna powinna mieć objętość min. A4 ( min. 180 słów)
- praca plastyczna ( komiks) musi zawierać przynajmniej 10 obrazków ( rysunek i tekst)
- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz podać klasę
- jeden autor może złożyć tylko jedną pracę konkursową

4. Termin i miejsce składania prac:
Pracę należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego (pokój nr 8) lub przesłać przez e-dziennik do pedagoga szkolnego do dnia podanego w ogłoszeniu o konkursie.

5. Jury:
W skład Jury Konkursowego wchodzą: pedagog szkolny i nauczyciel nie sprawujący wychowawstwa

6. Kryteria oceniania:
- zgodność z tematem i podaną formą
- twórczy charakter utworu
- samodzielność i oryginalność
- poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna, interpunkcyjna
- ogólna estetyka

7. Nagrody:
W obu kategoriach przyznane będą nagrody. Uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie wg obowiązującego w szkole punktowego systemu oceniania zachowania, a dla wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez pedagoga szkolnego (termin Dnia Profilaktyki).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU:

Zadanie 1: Komiks profilaktyczny „Najlepszy dzień w życiu”

Pracę należy przygotować w formie komiksu. Fabuła komiksu powinna zachęcać do dostrzegania w życiu codziennym jego pozytywnych, dobrych i radosnych stron. Powinien również promować pozytywny i optymistyczny styl życia. Komiks musi zawierać przynajmniej 10 obrazków (rysunek i tekst) .
Poszczególne sceny mogą być zebrane na jednym arkuszu lub kilku planszach (maksymalnie 3) w formacie A3 lub A4.
Proponowane techniki: rysunek, malarstwo. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów.

Zadanie 2: Opowiadanie profilaktyczne „ Najlepszy dzień w życiu”

Pracę pisemną należy przygotować w formie opowiadania zapisanego komputerowo. Fabuła opowiadania powinna mówić o osobistych przeżyciach lub przedstawiać przeżycia wyobrażone. Spróbuj nazwać emocje towarzyszące takiemu dniu. Opowiadanie musi zawierać co najmniej 180 słów.
Prace należy oddać do dnia 11 lutego 2022 r. w gabinecie pedagoga szkolnego (pokój nr 8).

 

13264